6. ročník konference POOHŘÍ – Žatec 8. – 9. října 2015

Poohří 6 – „Města a společnost“

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 8.–9. října 2015 v prostorách Křížovy vily v Žatci (Zeyerova ul. 344, pobočka Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci).

Letošní konference je pořádána u příležitosti výročí 750 let od udělení privilegia Přemysla Otakara II. pro Žatec a je otevřena všem zájemců o historii Poohří od pravěku do současnosti.

Město/Stadt/civitas je komplikovaným systémem funkcí a vztahů a v dlouhodobé perspektivě představuje jeden z vrcholů organizace lidské společnosti. Téma město a společnost je proto samozřejmým předmětem zájmu nejen historických věd, ale také množství dalších sociálních věd včetně sociologie, psychologie a podobně. Město je nejvyšším typem lidského sídla, jeho universálně platná definice ovšem vzhledem k takřka nekonečné variabilitě jednotlivých sídel neexistuje. Ve srovnání města s vývojově starší a celkově méně komplexní vesnicí lze poukazovat na množství kvalitativních a kvantitativních rozdílů, které ale nemají všeobecnou vypovídací hodnotu a liší se výrazně podle jednotlivých kulturních okruhů a epoch. Dominantní funkcí města je oproti tomu ve všech dobách jeho centralita, schopnost poskytovat speciální služby pro okolní region a z toho vyplývající přitažlivost pro všechny společenské vrstvy. Výzkum vztahu měst a společnosti má proto velmi široké pole možných témat a přístupů, kterými se společenské vědy pokoušejí dynamický fenomén města postihnout. Spolupráce různých oborů je nezbytným předpokladem podání co možná komplexního obrazu historie měst také v regionu Poohří, neboť ta prozatím zůstávají moderními společenskými vědami v mnoha ohledech takřka netknuta.

Referující žádáme o zaslání abstraktu příspěvku (cca 5–10 řádek) do konce září 2015 na adresu mares@soalitomerice.cz. Referáty by neměly překročit délku dvaceti minut, jejich písemné verze budou vydány v konferenčním sborníku. K dispozici bude dataprojektor, případné další technické požadavky oznamte předem.

Kontaktní osoba – přihlášení, ubytování:
PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
tel. (+420) 477 755 890
mares@soalitomerice.cz

Historie a současnost Poohří | Webdesign Magic Media s.r.o.